Image by Kelly Sikkema

דיני מיסים ועבירות צווארון לבן

עורך דין דיני מיסים מיכאל בן צבי

 

כל מדינה מתוקנת לוקחת על עצמה משימות לאומיות שונות בביטחון, בחינוך, בבניית תשתיות שונות וכיו"ב. לצורך מימון פעולות אלה, על המדינה לגבות מיסים מתושביה הנהנים מהשירותים שמעניקה להם המדינה.

 מדיניות הטלת המס עלולה השפיע על המערכת החברתית הפנימית של המדינה. המדינה יכולה לתמרץ פעילות עסקית מסוימת במתן הקלות ממס, ומאידך לדכה פעילות בלתי רצויה על ידי הטלת מס גבוהה.  

מקובל לחלק את המיסים השונים למיסים ישירים ומיסים עקיפים. מס ישיר הינו מס שמוטל ישירות על ההכנסה/הרווח שהפיק הנישום מפעילות העסקית שלו, ואילו מס עקיף הינו מס המוטל על צריכה, למשל על הטובין הנמכרים על ידי הספק לצרכן הסופי, כגון  מס ערך מוסף למשל.

בישראל המס הינו פרסונאלי, קרי, הטלת מס על כל הכנסה של תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוצץ לישראל. החיוב במס הכנסה על סמך מבחן התושבות לוכד בתוכו את הכנסותיו של תושב ישראל גם אם ההכנסות הופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן את הכנסותיה של חברה שהשליטה והניהול על עסקיה מתבצעת מישראל.

עורך דין דיני מיסים מיכאל בן צבי עוסק הן בפן האזרחי והן בפן הפלילי של דיני המסים, ומעניק ייצוג ללקוחותיו בסכסוכים מול רשויות המס ובין היתר מייצג אותם בערעורים על שומות מס לפי מיטב השפיטה, השגות על שומות מיסוי מקרקעין, סוגיות תושבות וחבות במס, וכן מייצג בהליכים מול יחידות המע"מ.

המשרד משתף פעולה עם מיטב המומחים בתחום כדי לתת את הייצוג הטוב והנכון ביותר ללקוחותיו.