מאמרים בתחומי דינים ומשפט

כללי סף במשפט המנהלי

עודכן ב: יונ 12

המשפט המינהלי הוא המשפט החל על רשויות השלטון, על כל דרגיהן , לרבות על הרשויות המקומיות והתאגידים הסטטוטוריים.

אדם המבקש שבית המשפט ידון ויכריע בשאלת החוקיות של החלטה מינהלית שניתנה בעניינו חייב לעבור על פני שורה ארוכה של כללי סף.

מבחני הסף נועדו לשמש את בית המשפט כאמצעי לדחיית העתירה מבלי לדון בה לגופה. עתירה שלא עמדה בדרישות הסף, יכולה שלא להיבחן כלל ועיקר.

כך למשל, בית המשפט לא יידרש לעתירה ככל שהוגשה בשיהוי. בבסיסה של טענת השיהוי עומדת העובדה, כי חלוף הזמן גרם לשינוי המצב ולפגיע באינטרסים ראויים להגנה. בין אם אלה אינטרסים של הרשות השלטונית, בין אם אלה אינטרסים של אדם אחר, ובין אם זהו אינטרס הכלל.

יחד עם זאת, נפסק, כי חלוף הזמן מאז נולדה העילה המשמשת יסוד לעתירה מינהלית ועד להגשתה אין בו כשלעצמו כדי להוות שיהוי, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

דוגמא נוספת לטענת סף, על פיה, ידחה בית המשפט את העתירה המנהלית מבלי לקיים בה דיון לגופו של עניין, היא טענה בדבר חוסר ניקיון כפיו של העותר.

מדובר בכלל המוגדר כעילת סף לעניין פנייה לבית המשפט הגבוה לצדק או לבית המשפט לעניינים מינהליים. על כן, בעל דין הפועל בחוסר ניקיון כפיים (מסתיר מבית המשפט עובדות חשובות, פועל בחוסר תום לב) יכול שימצא כי עתירתו תידחה על הסף מבלי שטענותיו תידונה לגופן.

כך למשל, בית המשפט לא יעניק סעד למי שעושה דין לעצמו, מזלזל בהוראות חוק ומבקש להעמיד את הרשות אל מול עובדות מוגמרות.

כלל יסוד נוסף הוא, כי ביהמ"ש יימנע מהפעלת ביקורתו טרם ניתנה לרשות המנהלית הזדמנות נאותה לבחון את טענות העותרת ולהפעיל את סמכותה. על כן, טרם פנייתה לביהמ"ש על העותרת לפנות אל הרשות המנהלית, להציג בפניה את טענותיה ולמצות הליכים מולה.

בית משפט, אינו נוהג לעשות שימוש בסמכותו כל עוד לא מיצה העותר את ההליכים מול הרשות, ואי מיצוי הליכים על-ידי פניה לרשות המוסמכת קודם הגשת העתירה מצדיקים דחייה על הסף.

כאמור, על מנת שבית המשפט ידון בעתירה מינהלית לגופו של עניין יש לעמוד בשורה ארוכה של כללי סף. משרדנו מתמחה במשפט המנהלי על כל רבדיו, ויוכל לסייעה למצות את זכויותיכם אל מול הרשויות השונות.


אין באמור לעיל משום להוות ייעוץ משפטי.

הכותב, מיכאל בן צבי, עורך דין משפט מנהלימשפט מנהלי