מאמרים בתחומי דינים ומשפט

חובת גילוי בעסקאות מכר מקרקעין

עודכן ב: יונ 6

סעיף 16 לחוק המכר תשכ"ח- 1968 מטיל חובת גילוי על המוכר, אשר הפרתה, מקנה לרוכש את הזכות לקבל פיצוי בשל הפרת ההסכם: "הייתה אי-ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים 14 ו-15 או בכל הסכם, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה."


צא ולמד, כי המוכר בעסקת מכר מקרקעין, חייב לגלות ולחשוף בפני הקונה, את מלוא היקף המידע והנתונים אודות המקרקעין הנמכרים על ידו.


כך למשל, אי גילוי בדבר חריגות בניה במקרקעין הנמכרים, חושף את המוכר לתביעה כספית גדולה, ובמקרים אחרים יכול להביא אף לביטול הסכם המכר. פעמים, לא רק שאי גילוי פרט חיוני אודות המקרקעין מהווה חוסר תום לב, אלא חמור מכך, הדבר יכול שיתפרש כהטעיה ובמצג שווא.


עוד נכתב בעניין זה: "חוק המכר שולל לחלוטין את ההשקפה של 'יזהר הקונה', ומתיר לקונה להסתמך באופן בלעדי על תיאור הממכר בפי המוכר, ועל החיובים המוסכמים בחוזה. הדין לא יהיה שונה, לפי חוק המכר, גם אם הייתה לקונה הזדמנות סבירה לבדוק את הממכר והוא לא ניצל אותה, או שניצל אותה אך עקב רשלנותו לא גילה את הפגם בממכר" (זמיר, 'חוק המכר, תשכ"ח-1968', הפירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי (המכון למחקרי חקיקה, התשמ"ז), 281)


נוסף על האמור בחוק המכר, הרי שסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג- 1973 קובעים את עקרון תום הלב של הצדדים כנורמת התנהגות ראויה בעת ניהול מו"מ לקראת כריתת הסכם ובעת קיום תנאי ההסכם, כאשר מכוח נורמה זו חלה בין היתר גם חובת גילוי מוגברת של המוכר בעסקת מכר מקרקעין.


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי . הכותב, מיכאל בן צבי, עורך דין מקרקעין


חוזה רכישת דירה